apk.cafe
Những ứng dụng tốt nhất cho Android

Bạn có thể tải xuống tệp APK ở đây "Free Fire" miễn phí đối với Android, tệp APK phiên bản - 1.99.1 chỉ cần bấm nút này để tải về Android của bạn. Việc này hoàn toàn đơn giản và an toàn. Chúng tôi chỉ cung cấp các tệp APK bản gốc. Nếu thông tin nào trên trang web này vi phạm quyền lợi của bạn, hãy thông báo cho chúng tôi

Mô tả cho Garena Free Fire
Ảnh chụp màn hình cho Garena Free Fire
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
 • Free Fire: Lễ kỷ niệm 6 năm
Mô tả cho Garena Free Fire (từ google play)

Free Fire, game bắn súng sinh tồn nổi tiếng thế giới trên di động. Mỗi trò chơi kéo dài 10 phút sẽ đưa bạn đến một hòn đảo xa xôi, nơi bạn đọ sức với 49 người chơi khác, tất cả đều tìm kiếm sự sống còn. Người chơi tự do lựa chọn điểm xuất phát với chiếc dù của mình và đặt mục tiêu ở trong vùng an toàn càng lâu càng tốt. Lái xe để khám phá bản đồ rộng lớn, ẩn náu trong tự nhiên hoặc trở nên vô hình bằng cách dòm dưới cỏ hoặc khe nứt. Phục kích, bắn tỉa, sống sót, chỉ có một mục tiêu duy nhất: sống sót và đáp lại tiếng gọi của nhiệm vụ.

Free Fire, Battle In Style!

[Game bắn súng sinh tồn ở dạng ban đầu]
Tìm kiếm vũ khí, ở lại khu vực chơi, cướp bóc kẻ thù của bạn và trở thành người đàn ông cuối cùng còn đứng. Trên đường đi, hãy tìm kiếm các airdrop huyền thoại trong khi tránh các cuộc không kích để giành được lợi thế nhỏ trước những người chơi khác.

[10 phút, 50 người chơi, khả năng sinh tồn hoành tráng đang chờ đợi]
Gameplay nhanh và gọn gàng - Trong vòng 10 phút, một người sống sót mới sẽ xuất hiện. Bạn sẽ vượt ra khỏi sự kêu gọi của nhiệm vụ và là một trong những người dưới ánh sáng của văn học?

[Đội hình 4 người, với tính năng trò chuyện thoại trong trò chơi]
Tạo đội gồm tối đa 4 người chơi và thiết lập giao tiếp với đội của bạn ngay từ giây phút đầu tiên. Trả lời lời kêu gọi của nhiệm vụ và dẫn dắt bạn bè của bạn đến chiến thắng và là đội cuối cùng đứng ở đỉnh.

[Clash Squad]
Chế độ chơi 4v4 nhịp độ nhanh hiện đang mở 24/7! Quản lý nền kinh tế của bạn, mua vũ khí và đánh bại đội hình của kẻ thù!

[Đồ họa thực tế và mượt mà]
Điều khiển dễ sử dụng và đồ họa mượt mà hứa hẹn trải nghiệm sinh tồn tối ưu mà bạn sẽ tìm thấy trên thiết bị di động để giúp bạn lưu danh bất tử giữa các huyền thoại.

[Liên hệ với chúng tôi]
Dịch vụ khách hàng: https://ffsupport.garena.com/hc/en-us

Lịch sử của các phiên bản Garena Free Fire
Mới trong Free Fire 1.99.1
[Chế độ mới] Chế độ Kỹ năng chủ động kép hoàn toàn mới, có giới hạn thời gian trong Xếp hạng CS.
[Hệ thống mới] Hệ thống thành tích hiện đang hoạt động. Ăn mừng thành tích của bạn!
[Tin nhắn nhanh] Tùy chỉnh danh sách tin nhắn nhanh của bạn.
[Thức tỉnh nhân vật] Alok "Người đàn ông Booyah".
[Nhân vật mới] Sonia: Người thay đổi cuộc chơi trong những thời khắc quan trọng!
[Mùa xếp hạng] Clash Squad S19: Bắt đầu từ ngày 1 tháng 6, 17:00 GMT+8.
Mới trong Free Fire 1.97.1

2. 2 cài đặt trước Loadout cho phép dễ dàng chuyển đổi sang một tổ hợp kỹ năng khác trước khi chiến đấu.
3. Bảng xếp hạng vinh quang vũ khí khu vực mới.
4. Nhân vật mới, Santino, với kỹ năng chủ động là dịch chuyển tức thời.
5. Tính năng BR mới: Tìm chiến lợi phẩm quý hiếm cấp cao tại Kho vũ khí!
6. Clash Squad Season 17 - Bắt đầu vào 20:30 GMT+8 ngày 11/1.
Mới trong Free Fire 1.94.1
1. Chế độ PvE mới: Săn Zombie! Chọn Tài năng và Tăng cường của bạn để chiến đấu chống lại thây ma.
2. Football Fire: lối chơi bóng đá mới trên Social Island.
3. Bản đồ Lone Wolf mới: Ice Ground. (Sắp ra mắt.)
4. Hệ thống Thông Thạo Vũ Khí: Sử dụng vũ khí yêu thích của bạn để xây dựng kỹ năng làm chủ của bạn và kiếm các trang phục độc quyền!
5. Loadout được làm lại: Nâng cao tầm quan trọng chiến lược. Chế độ CS hiện hỗ trợ tải.
6. Điều chỉnh BR và CS: Nhịp độ trận đấu nhanh hơn.
7. Vũ khí mới: Trogon.
8. Clash Squad Season 16 - Bắt đầu vào 20:30 GMT+8 ngày 16/11.
Mới trong Free Fire 1.93.1
1. Clash Squad Season 15 - Bắt đầu vào 21/9.
2. Nhân vật mới: Tatsuya.
3. Bản đồ mới - NeXTerra hiện có sẵn trong chế độ CS.
4. Tối ưu hóa chế độ Battle Royale.
5. Hệ thống mới - Tiến trình trang bị vũ khí suốt đời.
6. Phản hồi Báo cáo tức thì.
7. Vũ khí mới: Súng Laser điều trị.
8. Phòng Craftland Custom-Lượt chơi Miễn phí.
Mới trong Free Fire 1.92.1
1. Clash Squad Season 14 - Bắt đầu vào ngày 21/7, 17:00 GMT + 8.
2. Giao diện & cảm nhận mới! Cải tiến giao diện người dùng hoàn chỉnh.
3. Cập nhật nhiệm vụ hàng ngày: giao diện mới và nhiều phần thưởng hơn.
4. Tối ưu hóa chế độ Battle Royale.
5. Triển khai nhanh Gloo Walls.
6. Bộ chọn spinner mới cho Med Kits, Grenades và Quick Msg.
7. Làm lại kỹ năng nhân vật: Miguel.
8. Vũ khí mới: Bizon.
Mới trong Free Fire 1.90.1
1. Clash Squad Season 13 - Bắt đầu vào ngày 26/5, 17:00 GMT + 8.
2. Cập nhật hệ thống xếp hạng: giao diện mới và nhiều phần thưởng hơn.
3. Tối ưu hóa chế độ Battle Royale.
4. Làm lại kỹ năng nhân vật: Wolfrahh.
5. Vũ khí mới: M24
6. Hiện đã có trình chỉnh sửa bản đồ & quy tắc Craftland
Mới trong Free Fire 1.80.0
1. Clash Squad Season 12 - Bắt đầu vào ngày 24/03/2017, 17:00 GMT + 8.
2. Các nhân vật hiện đều miễn phí với hệ thống LINK.
3. "Hệ thống tín dụng" mới để thưởng cho người chơi có hành vi tốt.
4. Làm lại kỹ năng nhân vật: Steffie, A124, Rafael, Nikita.
5. Nhiệm vụ trong trò chơi mới trong Chế độ Battle Royale Cổ điển - Danh sách truy cập và Số lần cung cấp.
6. Vũ khí mới G36 - 2 chế độ bắn.
7. Chức năng rung (cải tiến trong game).
8. Giảm kích thước gói cài đặt.
Mới trong Free Fire 1.69.1
1. Clash Squad Season 11 - Bắt đầu vào 20/1, 17:00 GMT + 8.
2. Bản đồ mới - Alpine - hiện đã có trong Clash Squad.
3. Cân bằng bản đồ cho Katulistiwa và Mars Electric ở Bermuda - Clash Squad.
4. Vũ khí mới - Charge Buster.
5. Chi tiết vũ khí trong Ba lô.
6. Thực hành Bắn súng Nâng cao trong các Căn cứ Huấn luyện.
Mới trong Free Fire 1.68.1
1. Clash Squad Season 10 - Bắt đầu từ 12/02 17:00 GMT + 8.
2. Lone Wolf chỉ có sẵn trong thời gian giới hạn!
3. Thứ hạng mới - Master - hiện đã có trong Clash Squad.
4. Mai mối cho Craftland hiện đã có.
5. Thông báo hỗ trợ hiện có sẵn.
6. Vũ khí mới MAC10.
7. Cân bằng bản đồ cho Mill và Học viện ở Bermuda - Clash Squad.
8. Tệp đính kèm áo giáp mới có sẵn trong Battle Royale.
9. Cải tiến giao diện người dùng tiền sảnh.
Mới trong Free Fire 1.67.0
1. Clash Squad Season 9 - Bắt đầu 29/09 17:00 GMT + 8.
2. Máy bán hàng tự động Airdrop hiện đã có trong Battle Royale.
3. Vũ khí mới - Xạ thủ điều trị hiện đã có trong Battle Royale.
4. Điều chỉnh số liệu thống kê vũ khí.
5. Điều chỉnh Cân bằng Nhân vật.
6. Hệ thống chơi lại có sẵn cho Battle Royale và Clash Squad.
7. Người chơi hiện có thể tùy chỉnh số lượng vật phẩm rơi ra từ túi.
Mới trong Free Fire 1.65.1
1. Clash Squad Season 9 - Bắt đầu 29/09 17:00 GMT + 8.
2. Máy bán hàng tự động Airdrop hiện đã có trong Battle Royale.
3. Vũ khí mới - Xạ thủ điều trị hiện đã có trong Battle Royale.
4. Điều chỉnh số liệu thống kê vũ khí.
5. Điều chỉnh Cân bằng Nhân vật.
6. Hệ thống chơi lại có sẵn cho Battle Royale và Clash Squad.
7. Người chơi hiện có thể tùy chỉnh số lượng vật phẩm rơi ra từ túi.
Mới trong Free Fire 1.64.1
1. Clash Squad Season 8 - Bắt đầu 08/05 17:00 GMT + 8.
2. Chế độ 1v1 mới “Lone Wolf” - Sắp có!
3. Người chơi hiện có thể yêu cầu vật phẩm từ đồng đội trong Clash Squad.
4. Vũ khí mới - AC80 hiện có sẵn ở mọi chế độ.
5. Điều chỉnh số liệu thống kê vũ khí.
6. Điều chỉnh Cân bằng Nhân vật cho Jota, Luqueta, Shani và Alvaro.
7. Đã thêm tùy chọn kéo để chạy trong menu cài đặt.
8. Tính toán điểm xếp hạng được điều chỉnh trong Battle Royale (Xếp hạng).
9. Có thiết kế sảnh hoàn toàn mới.
Mới trong Free Fire 1.62.2
1. Clash Squad Season 7 - Bắt đầu 06/09 17:00 GMT + 8.
2. Xếp hạng Grandmaster hiện đã có trong Clash Squad.
3. Pet Rumble - hiện có sẵn với mai mối.
4. Vũ khí mới - UZI.
5. Lựu đạn HUD bây giờ có thể được chia thành hai khe.
6. Điều chỉnh Cân bằng Nhân vật cho Paloma, Clu và Laura.
7. Điều chỉnh số liệu thống kê vũ khí.
8. Cập nhật Khu tập luyện:
- Ô tô Bumper
- Võ đài quyền anh
- Phi thuyền 1v1
Mới trong Free Fire 1.60.1
1. Clash Squad Season 6 - Bắt đầu 15/04 17:00 GMT + 8
2. Bermuda Remastered hiện khả dụng trong Classic & Clash Squad
3. Làm lại Hệ thống Nhân vật:
- Giao diện Nhân vật hoàn toàn mới
- Giảm chi phí tăng cấp cho Nhân vật
- Kỹ năng Đánh thức Nhân vật giờ được kết hợp với kỹ năng Nhân vật gốc
4. Điều chỉnh cân bằng nhân vật
5. Vũ khí mới - Kord
6. Điểm hồi sinh và Máy bán hàng tự động hiện có sẵn trong tất cả các bản đồ
7. Điều chỉnh số liệu thống kê vũ khí
8. Vòng đấm bốc hiện có trong Khu tập luyện
Mới trong Free Fire 1.59.5
1. Clash Squad Season 5 - Bắt đầu 02/05 17:00 SGT.
2. Chế độ Cổ điển (Battle Royale) Cập nhật:
- War Chest để cướp bóc hiện có sẵn.
- Điểm hồi sinh hiện có sẵn. (Chỉ Chế độ Thông thường)
- Hiện đã có Thẻ hồi sinh. (Chỉ dành cho chế độ thông thường)
3. Sân tập mới - Batou - Vật phẩm
mới: Búa yêu thích
- Vật phẩm mới: Xúc xắc khổng lồ
- Điều chỉnh bản đồ và khu vực
4. Vũ khí mới - MAG-7
5. Hệ thống Dynamic Duo khả dụng 02/09!
6. Xem miễn phí hiện có sẵn.
7. Lệnh Radio trong trò chơi hiện có sẵn.
8. Điều chỉnh số liệu thống kê vũ khí.
Mới trong Free Fire 1.59.1
1. Clash Squad Season 5 - Bắt đầu từ 02/05 17:00 SGT.
2. Chế độ Cổ điển (Battle Royale) Cập nhật:
- War Chest để cướp bóc hiện có sẵn.
- Điểm hồi sinh hiện có sẵn. (Chỉ Chế độ Thông thường)
- Hiện đã có Thẻ hồi sinh. (Chỉ dành cho chế độ thông thường)
3. Sân tập mới - Batou - Vật phẩm
mới: Búa yêu thích
- Vật phẩm mới: Xúc xắc khổng lồ
- Điều chỉnh bản đồ và khu vực
4. Vũ khí mới - MAG-7
5. Hệ thống Dynamic Duo khả dụng 02/09!
6. Xem miễn phí hiện có sẵn.
7. Lệnh Radio trong trò chơi hiện có sẵn.
8. Điều chỉnh số liệu thống kê vũ khí.
Mới trong Free Fire 1.56.1
1. Clash Squad Season 4 - Bắt đầu 12/08 17:00 SGT.
- Tối ưu hóa Clash Squad Matchmaking.
2. Vũ khí mới - Vector Akimbo.
3. Cơ sở đào tạo cập nhật.
- Vật phẩm mới: Vỏ Bermuda
- Vật phẩm mới: Pháo hoa
- Khu vui chơi âm nhạc hiện có sẵn
4. Người chơi hiện có thể lưu hai bộ HUD.
5. Menu Tiện ích hiện hỗ trợ hiển thị xoay.
6. Giao diện Chế độ Xếp hạng mới cho Battle Royale & Clash Squad.
7. Điều chỉnh Cân bằng Vũ khí.
- P90: buff sát thương và độ giật
- M4: buff sát thương và tốc độ bắn
Mới trong Free Fire 1.54.1
1. Clash Squad Season 3 - Bắt đầu 24/09 17:00 SGT
2. Vũ khí mới - PARAFAL
3. Cơ sở huấn luyện cập nhật
- Người chơi hiện sinh ra tại các địa điểm cố định bên trong các bãi tập.
- Đã thêm tăng nitro và bấm còi trên các phương tiện bên trong sân tập.
- Rạp chiếu phim tư nhân hoàn toàn mới.
4. Lựu đạn bây giờ có thể được nấu chín trước khi ném
5. Tăng đội (Chỉ Cổ điển)
- Người chơi giờ có thể nhảy cao hơn bằng cách cất cánh từ một đồng minh đang cúi mình.
Mới trong Free Fire 1.53.2
1. Clash Squad Season 3 - Bắt đầu 24/09 17:00 SGT
2. Vũ khí mới - PARAFAL
3. Cập nhật Khu tập luyện
- Người chơi hiện xuất hiện tại các vị trí đã định bên trong sân tập.
- Đã thêm tăng nitro và bấm còi trên các phương tiện bên trong sân tập.
- Rạp chiếu phim tư nhân hoàn toàn mới.
4. Lựu đạn bây giờ có thể được nấu chín trước khi ném
5. Tăng nhóm (Chỉ Cổ điển)
- Người chơi giờ đây có thể nhảy cao hơn bằng cách cất cánh từ một đồng minh đang cúi mình.
Mới trong Free Fire 1.52.0
1. Clash Squad Season 2 - Bắt đầu lúc 30 07/07 15:00 SGT.
2. Vũ khí mới - AUG.
3. Nhân vật mới - Luqueta
4. Vật phẩm mới - Bộ hồi sinh. (Chỉ dành cho Clash Squad.)
5. Tăng tốc độ của xe máy
6. Quang nhiệt bây giờ có thể nhìn xuyên qua lựu đạn khói.
7. Tối ưu hóa hình ảnh động dù.
8. Cập nhật nội dung mới vào FF Journal
Mới trong Free Fire 1.50.0
1. Clash Squad Season 1 - Bắt đầu từ 06/04 17:00 SGT.
2. Vũ khí mới - M82B.
3. Nhân vật mới - Wolfrahh
4. Người chơi hiện có thể trang bị các kỹ năng chủ động từ các nhân vật khác.
5. Điều chỉnh chỉ số vũ khí: SKS, SVD, M1887 và M14.
6. Điều chỉnh chỉ số đính kèm nâng cao: VSS và Kar98k.
7. Hộp thông tin giờ sẽ chia sẻ vị trí của vùng an toàn với đồng đội.
8. Luyện ngục - Cổ điển hiện đã có.
9. Khe biểu tượng cảm xúc đã được mở rộng từ 6-> 8
10. Cải thiện và tối ưu hóa hệ thống Guild.
Mới trong Free Fire 1.49.0
1. Clash Squad Season 1 - Bắt đầu từ 06/04 17:00 SGT.
2. Vũ khí mới - M82B.
3. Nhân vật mới - Wolfrahh
4. Người chơi hiện có thể trang bị các kỹ năng chủ động từ các nhân vật khác.
5. Điều chỉnh chỉ số vũ khí: SKS, SVD, M1887 và M14.
6. Điều chỉnh chỉ số đính kèm nâng cao: VSS và Kar98k.
7. Hộp thông tin giờ sẽ chia sẻ vị trí của vùng an toàn với đồng đội.
8. Luyện ngục - Cổ điển hiện đã có.
9. Khe biểu tượng cảm xúc đã được mở rộng từ 6-> 8
10. Cải thiện và tối ưu hóa hệ thống Guild.
Mới trong Free Fire 1.48.1
1. Clash Squad Season 1 - Bắt đầu 06/04 17:00 SGT.
2. Vũ khí mới - M82B.
3. Nhân vật mới - Wolfrahh
4. Người chơi hiện có thể trang bị các kỹ năng chủ động từ các nhân vật khác.
5. Điều chỉnh chỉ số vũ khí: SKS, SVD, M1887 và M14.
6. Điều chỉnh chỉ số đính kèm nâng cao: VSS và Kar98k.
7. Hộp thông tin giờ sẽ chia sẻ vị trí của vùng an toàn với đồng đội.
8. Luyện ngục - Cổ điển hiện đã có.
9. Khe biểu tượng cảm xúc đã được mở rộng từ 6-> 8
10. Cải thiện và tối ưu hóa hệ thống Guild.
Mới trong Free Fire 1.47.0
1. Chế độ xếp hạng Clash Squad - có sẵn 04/09 15:00 SGT.
2. Smoke Grenade - hiện đã có (chỉ trong Clash Squad)
3. Nhân vật mới - Kapella
4. Vũ khí mới - Thompson
5. Xe máy hiện có thể hỗ trợ hai người chơi.
6. Điều chỉnh số liệu thống kê MP5, UMP và M1887.
7. Đã thêm một cài đặt để giảm độ trễ tự động đón trong trò chơi.
8. Người chơi không còn có thể trốn trên tán lá.
9. Nhảy dù sẽ hiển thị skin ba lô của người chơi.
10. Sự kiện Free Fire Wonderland sắp ra mắt!
Mới trong Free Fire 1.46.0
1. Kalahari (Bản đồ đầy đủ) sắp ra mắt!
2. Nhân vật mới - Steffie
3. Khu vực mới - Khu tập huấn sắp ra mắt!
Điều chỉnh 4. AN94 số liệu thống kê:
trung cấp, tăng
giật -Tăng tốc độ phục hồi
mõm -Removed khe gắn bó
5. điều chỉnh số liệu thống kê XM8:
-Damage tăng từ 30-> 33
-Rate lửa tăng 18%
-Magazine giảm từ 30-> 25
6 . Đã thêm một tùy chọn để tắt tiếng đồng đội trong trò chơi
7. Double Mag và Ice Gun đã được thêm vào chế độ xếp hạng
8. Tệp đính kèm nâng cao mới cho AWM và Plasma Gun
Mới trong Free Fire 1.44.0
1. Clash Squad sẽ được mở vĩnh viễn!
2. Vũ khí mới - Desert Eagle hiện đã có trong Clash Squad.
3. Nhân vật mới - Notora
4. Giảm độ khó để thăng cấp nhân vật.
5. Tệp đính kèm nâng cao mới cho Kar98k, Vss và M14.
6. Bệ phóng Chống vật chất bây giờ là vũ khí phụ.
7. Điều chỉnh giao diện người dùng trang nhân vật.
8. Người chơi hiện có thể đặt điểm đánh dấu trên các vật phẩm cho đồng đội của mình.
9. Thời tiết động hiện có sẵn trong chế độ Cổ điển.
Mới trong Free Fire 1.43.0
1. Clash Squad giờ sẽ được mở vĩnh viễn!
2. Vũ khí mới - Desert Eagle hiện đã có trong Clash Squad.
3. Nhân vật mới - Notora
4. Giảm độ khó để thăng cấp nhân vật.
5. Tệp đính kèm nâng cao mới cho Kar98k, Vss và M14.
6. Bệ phóng Chống vật chất bây giờ là vũ khí phụ.
7. Điều chỉnh giao diện người dùng trang nhân vật.
8. Người chơi hiện có thể đặt điểm đánh dấu trên các vật phẩm cho đồng đội của mình.
9. Thời tiết động hiện có sẵn trong chế độ Cổ điển.
10. Winterlands sắp ra mắt!
Mới trong Free Fire 1.41.0
1. Nhân vật mới - Shani
2. Clash Squad đã trở lại! Hệ thống mai mối & Cửa hàng mới!
3. Thời tiết động có sẵn trong Giờ cao điểm.
4. Phần đính kèm Nâng cao mới - Bộ tăng điện MP5 và bộ sạc xoắn ốc M60.
5. Tia nỏ giờ sẽ phát nổ và gây sát thương trong vùng ảnh hưởng.
6. Kỹ năng của Joseph (Nutty Movement) giờ kích hoạt khi đang chạy nước rút.
7. Giảm thời gian hồi chiêu của kỹ năng A124 (Thrill of Battle).
8. Sự kiện Halloween -Spooky Night sắp ra mắt!
9. Cập nhật đồ họa cho skybox, đại dương và nhảy dù.
Mới trong Free Fire 1.37.0
1. Nhân vật mới - Rafael
2. Bậc xếp hạng mới - Đại kiện tướng
3. Tối ưu hóa tính toán RP.
4. M79 hiện là vật phẩm chỉ dành cho airdrop.
5. Thêm Vùng Độc (Chỉ có ở Bermuda - Bình thường)
6. Đảo đẻ trứng mới theo chủ đề mùa hè.
7. Vật phẩm mới - Gatling Gun
8. Vật phẩm mới - Bộ dụng cụ sửa chữa
9. Thêm khu vực nóng trong Luyện ngục.
10. Cài đặt mới có sẵn cho các phòng tùy chỉnh.
11. Điều chỉnh chỉ số vũ khí.
12. Thêm độ khó và trùm mới trong Death Uprising.
13. Tối ưu hóa xe đón khách tự động.
14. Loại bỏ CG-15 khỏi bình thường và xếp hạng.
Mới trong Free Fire 1.35.0
Các tính năng mới
1. Khu vực mới ở Bermuda - Bullseye
2. Khu vực nóng được thêm vào - Khu vực sinh ra nguồn cung cấp cao
3. Vũ khí mới: CG15 - Vũ khí có thể sạc và gây sát thương nhiều hơn
4. Vật phẩm mới: Hộp thông tin - Thiết bị tiết lộ khu vực chơi tiếp theo và các cảnh quay hiện tại trong trò chơi
5. Nhảy dù theo đội: Người chơi hiện có thể chọn nhảy dù cùng nhau!
6. Nhân vật mới - Laura
7. Nâng cấp hệ thống bang hội
8. Đã thêm tiếng Ả Rập làm tùy chọn ngôn ngữ
Mới trong Free Fire 1.34.0
Tính năng mới
1. Khu vực mới ở Bermuda - Bullseye
2. Khu vực nóng được thêm vào - Khu vực sinh ra nguồn cung cấp cao
3. Vũ khí mới: CG15 - Vũ khí có thể sạc và gây sát thương nhiều hơn
4. Vật phẩm mới: Hộp thông tin - Thiết bị tiết lộ khu vực chơi tiếp theo và cảnh báo hiện tại trong trò chơi
5. Nhảy dù đồng đội: Người chơi hiện có thể chọn nhảy dù cùng nhau!
6. Nhân vật mới - Laura
7. Nâng cấp hệ thống bang hội
8. Đã thêm tiếng Ả Rập làm tùy chọn ngôn ngữ
Mới trong Free Fire 1.32.0
Các tính năng mới
1. Khu vực mới ở Bermuda - Bullseye
2. Khu vực nóng được thêm vào - Khu vực sinh ra nguồn cung cấp cao
3. Vũ khí mới: CG15 - Vũ khí có thể sạc và gây sát thương nhiều hơn
4. Vật phẩm mới: Hộp thông tin - Thiết bị tiết lộ khu vực chơi tiếp theo và các cảnh quay hiện tại trong trò chơi
5. Nhảy dù theo đội: Người chơi hiện có thể chọn nhảy dù cùng nhau!
6. Nhân vật mới - Laura
7. Nâng cấp hệ thống bang hội
8. Đã thêm tiếng Ả Rập làm tùy chọn ngôn ngữ
Mới trong Free Fire 1.28.0
Các tính năng mới:
1. Free Fire World Cup Thrones hiện xuất hiện trên tất cả các bản đồ!
2. Nhân vật mới - Hayato
3. Vũ khí mới - Katana
4. Andrew đã bắt đầu xây dựng bệ phóng trên bản đồ
5. Khu vực mới ở Bermuda - Đài quan sát
6. AN94 Buff
7. VSS Buff
8. Làm lại kỹ năng - Misha
9. Death cuộc đua bây giờ được thay thế bởi Zombie Invasion
10. Thẻ may mắn đã được chuyển đến Death Uprising
11. Một quả trứng khổng lồ xuất hiện trên hòn đảo đẻ trứng!
12. Sự kiện cho FF World Cup! (Sắp có)
13. Chế độ mới - Death Uprising (Sắp có)
Mới trong Free Fire 1.26.1
Tính năng mới
1 . Đã thêm khu vực mới- "Nghĩa địa" trên Bermuda!
2. Nhân vật mới- Moco
3. Tàu đã trở lại hòn đảo đẻ trứng!
4. AR mới - AN94
5. Vũ khí phụ mới - Súng điều trị
6. Hệ thống vật nuôi đang hoạt động!
7. Cải tiến ngắt kết nối- người chơi hiện có thể kết nối lại nếu họ rời khỏi đảo đẻ trứng.
8. Cửa hàng giới hạn thời gian - tận hưởng chiết khấu có giới hạn thời gian trong Cửa hàng Free Fire!
9. Sửa một số lỗi
Mới trong Free Fire 1.22.1
1. Luyện ngục & Bermuda làm lại
Làm lại khu vực sân bay ở Bermuda và tối ưu hóa việc phân bổ chiến lợi phẩm và xây dựng cho cả hai bản đồ.
2. Nhân vật mới - Miguel
3. Solo Death Race vào cuối tuần
4. Ưu đãi đặc biệt - thùng đặc biệt có giới hạn thời gian có thể xuất hiện ngẫu nhiên sau trận đấu

Cải tiến và sửa lỗi
1. Bonfire giờ có thể phục hồi EP và HP với tốc độ 10 / s cho chính mình và các đồng minh
2. Gloo wall hiện có khả năng bảo vệ người dùng từ nhiều góc độ hơn Đã khắc phục các sự
Mới trong Free Fire 1.19.0
1. Chế độ chơi mới - Giờ cao điểm
2. Hệ thống slot kỹ năng cho nhân vật
3. Luck Royale - nhận vòng quay miễn phí hàng ngày và có cơ hội giành được các vật phẩm vĩnh viễn
4. Da vũ khí hiện đã có
5. Vật thể tiêu diệt mới - Thùng dầu
6. Vật phẩm sinh tồn mới - Bản đồ tiếp tế
7. Nhân vật mới - Kla the Muay Thai Practice
8. Death Race giờ chỉ có thể chơi được trong Luyện ngục vào cuối tuần.
9. Trò chơi nhỏ mới ở đảo khởi đầu
10. Hỗ trợ thêm cho các thiết bị Android màn hình lớn
Mới trong Free Fire 1.17.1
tính năng
mới 1. Bản đồ mới được phát hành hoàn toàn - Luyện ngục
2. Fire Pass
Fire Pass mở cửa cho tất cả mọi người. Thu thập huy hiệu để mở khóa phần thưởng trị giá 10.000 kim cương bằng cách hoàn thành nhiệm vụ.
3. Nhân vật mới - Maxim the Glutton
4. Súng lục mới - súng lục M500
5.
Nạp đạn mới - Quét 6. Ziplines (chỉ có trong Luyện ngục)
7. Tử thần và báo cáo cho các đội
8. Hệ thống Vinh quang của Bang
hội 9. Bảng thành tích Bang hội
10. Thương hiệu giao diện người dùng mới ở sảnh và cửa hàng
Mới trong Free Fire 1.14.0
Các tính năng mới 1. Bản đồ lớn hơn - Đảo Sentosa! 2. Chế độ xếp hạng hiện có sẵn cho những bạn có khả năng cạnh tranh cao hơn. Phần thưởng mùa độc quyền đang chờ đợi! 3. Bơi lội Bơi qua Đảo Sentosa mới, hoặc bạn có thể trốn dưới biển. 4. Nhân vật mới - Nikita vệ sĩ Cân bằng và Cải tiến 1. Cải tiến lớn về đồ họa để làm cho lối chơi trông thực tế hơn.
Mới trong Free Fire 1.13.0
Cảm ơn bạn đã ủng hộ Free Fire! 1. Hầu hết các thiết bị giờ đây sẽ chạy Free Fire trơn tru hơn 2. Đã khắc phục sự cố trong đó ứng dụng có thể bị lỗi bất ngờ đối với một số thiết bị 3. Vũ khí mới - M1873
Mới trong Free Fire 1.12.0
1. Đã giải quyết sự cố trong đó ứng dụng sẽ thoát đột ngột khi khởi chạy 2. Sửa lỗi đôi khi cây vĩnh viễn đi theo người chơi trên bản đồ
Mới trong Free Fire 1.11.2
Các tính năng mới 1. Hệ thống nhân vật mới Chơi như bốn nhân vật khác nhau, thăng cấp các nhân vật này bằng vàng và dần dần mở khóa kỹ năng sinh tồn thụ động cho mỗi người trong số họ. 2. Súng máy M249 3. Ném được - Lựu đạn 4. Phương tiện mới - tuk-tuk 5. Thêm nhiều đá và khu rừng 6. Loại mặt hàng mới trong cửa hàng - gói 7. 4 trang phục dành riêng cho nhân vật với nút hành động đặc biệt trên đảo bắt đầu 8. Hiện có thể thay đổi tên trong trang hồ sơ
Đánh giá ứng dụng này
Thông tin
Những phiên bản tệp APK khác Free Fire dành cho Android
Giống như trò chơi
 • icon Mini Militia
  Mini Militia
  phiên bản: 5.4.2
  đã cập nhật: 2023 May 15
  xếp hạng: ★8.7/10
 • icon Standoff 2
  Standoff 2
  phiên bản: 0.23.2
  đã cập nhật: 2023 May 08
  xếp hạng: ★8.4/10
 • icon PUBG MOBILE
  PUBG MOBILE
  phiên bản: 2.6.0
  đã cập nhật: 2023 May 18
  xếp hạng: ★9/10
 • icon Soul Knight
  Soul Knight
  phiên bản: 5.2.4
  đã cập nhật: 2023 Jun 08
  xếp hạng: ★8.9/10
 • icon Shadow Fight 2
  Shadow Fight 2
  phiên bản: 2.27.1
  đã cập nhật: 2023 May 31
  xếp hạng: ★9.1/10
 • icon PUBG MOBILE LITE
  PUBG MOBILE LITE
  phiên bản: 0.25.0
  đã cập nhật: 2023 Jun 08
  xếp hạng: ★7.9/10
 • icon Running Granny Against Zombie
  Running Granny Against Zombie
  phiên bản: 7
  đã cập nhật: 2018 Jan 10
  xếp hạng: ★6.7/10
 • icon Call of Duty
  Call of Duty
  phiên bản: 1.0.34
  đã cập nhật: 2022 Aug 11
  xếp hạng: ★8.4/10
 • icon Mobile Legends: Bang Bang
  Mobile Legends: Bang Bang
  phiên bản: 1.7.82.8551
  đã cập nhật: 2023 May 16
  xếp hạng: ★8.6/10
 • icon Special Forces Group 2
  Special Forces Group 2
  phiên bản: 4.21
  đã cập nhật: 2023 May 30
  xếp hạng: ★9/10
 • icon CRAYON SHINCHAN RUNNER!!
  CRAYON SHINCHAN RUNNER!!
  phiên bản: 1.1.2
  đã cập nhật: 2018 Jun 22
  xếp hạng: ★8.7/10
 • icon PUBG Mobile
  PUBG Mobile
  phiên bản: 0.13.0
  đã cập nhật: 2019 Jun 14
  xếp hạng: ★9/10
 • icon Brawl Stars
  Brawl Stars
  phiên bản: 49.210
  đã cập nhật: 2023 May 31
  xếp hạng: ★7.1/10
 • icon PPSSPP - PSP emulator
  PPSSPP - PSP emulator
  phiên bản: 1.15.4
  đã cập nhật: 2023 May 23
  xếp hạng: ★9.3/10
 • icon Talking Tom Gold Run
  Talking Tom Gold Run
  phiên bản: 6.4.0.2467
  đã cập nhật: 2023 Feb 24
  xếp hạng: ★8.9/10
 • icon TEKKEN™
  TEKKEN™
  phiên bản: 1.2
  đã cập nhật: 2018 May 17
  xếp hạng: ★8.4/10
 • icon Flippy Knife – Throwing master
  Flippy Knife – Throwing master
  phiên bản: 2.0.8
  đã cập nhật: 2023 Mar 22
  xếp hạng: ★8/10
 • icon Among Us
  Among Us
  phiên bản: 2023.3.28
  đã cập nhật: 2023 Mar 28
  xếp hạng: ★7.3/10
 • icon Identity V
  Identity V
  phiên bản: 1.0.1358215
  đã cập nhật: 2023 Jun 01
  xếp hạng: ★7/10
 • icon Block Strike: FPS Shooter
  Block Strike: FPS Shooter
  phiên bản: 7.6.3
  đã cập nhật: 2023 Jun 04
  xếp hạng: ★8.1/10
 • icon Zombie Catchers
  Zombie Catchers
  phiên bản: 1.31.2
  đã cập nhật: 2023 Jan 01
  xếp hạng: ★8.8/10
 • icon Super Cat World : Syobon Action
  Super Cat World : Syobon Action
  phiên bản: 2.4.1
  đã cập nhật: 2018 Jul 14
  xếp hạng: ★7.9/10
 • icon FRONTLINE COMMANDO: D-DAY
  FRONTLINE COMMANDO: D-DAY
  phiên bản: 3.0.4
  đã cập nhật: 2014 Nov 11
  xếp hạng: ★9/10
Những trò chơi android tốt nhất
Android phổ biến trò chơi